Poland Local Homepage
Przepisy i przydatne informacje
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​Wprowadzenie

Przepisy i normy regulujące obrót i użytkowanie przyrządów pomiarowych w Polsce wynikają z przepisów Unii Europejskiej z jednej strony, ale również z prawodawstwa krajowego obejmującego między innymi taki obszar jak okres ważności legalizacji pierwotnej czy sposób wykonywania legalizacji ponownej.

Dnia 7 stycznia 2007 zaczęła obowiązywać w Polsce europejska dyrektywa 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. o przyrządach pomiarowych (zwana w skrócie MID od nazwy w języku angielskim Measuring Instruments Directive), opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L 2004 nr 135 str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Roz. 13, t.34, str. 149). Dyrektywa ta w szczególności obejmuje wodomierze (załącznik MI 001) i ciepłomierze (załącznik MI 004) oraz gazomierze (załącznik MI 002) i liczniki energii elektrycznej (załącznik MI 003).

Wdrożenie postanowień wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego prawa nastąpiło

  • ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
  • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.
  • Drugim kluczowym źródłem prawa jest Ustawa Prawo o Miarach z 11 maja 2001 oraz przepisy wykonawcze do niej wydane w szczególności:
  • rozporządzenie MG w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
  • rozporządzenie MG w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
  • rozporządzenie MG w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów,
  • rozporządzenie. MG w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.

Powyższe uregulowania spowodowały, że zwłaszcza dla wodomierzy istnieje dualne podejście:

  • norma PN-ISO 4064 (okres przejściowy kończy się w 2016 roku),
  • norma zharmonizowana z MID: PN-EN14154 oraz system oceny zgodności.

W przypadku ciepłomierzy norma: PN-EN1434 jest ta sama, więc wprowadzenie MID nie zmienia przynajmniej definicji samego przyrządu.

Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

​​
Ustawy i rozporządzenia
Wykaz wybranych norm​​
Przydatne informacje​